Algemene voorwaarden

September 2020

Gedragsbegeleider: Kris Dedeurwaerder, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas.
Cliënt: de eigenaar van het dier, die de gedragsbegeleider opdracht geeft
Locatie: praktijk te Stekene, omgeving cliënt of trainingslocatie in onderling overleg.

 

1. Algemeen

1.1
De gedragsbegeleider zal de overeenkomst naar beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende wetenschappelijke inzichten, waarbij het welzijn van de hond het uitgangspunt is.

1.2
De gedragsbegeleider zal de cliënt en hond naar beste vermogen begeleiden.

1.3
Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de gedragsbegeleider ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

1.4
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft gedragstraining, gedragsbegeleiding, cursussen en workshops.

1.5
Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een traject, gedragsbegeleiding, cursus of workshop komt tot stand door het inboeken van een afspraak, het indienen van de vragenlijst en/of inschrijvingsformulier door cliënt c.q. deelnemer.

 

2. Gedragsbegeleiding en gedragstraining

2.1
Een eigenaar van een hond kan ten aanzien van het gedrag van een hond advies vragen aan de gedragsbegeleider.

2.2
Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van de gedragsbegeleider.

2.3
Deze advisering/training leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragsbegeleider. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond.

2.4
De gedragsbegeleider kan een inschatting geven over de mogelijkheid tot verbetering van probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van het advies/de training kan echter niet gegeven worden.

2.5
De gedragsbegeleider behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een voorgesteld en uitgewerkt trainingsplan.

2.6
De trainingen geschieden op eigen risico van de cliënt.

2.7
De te trainen honden dienen te zijn meeverzekerd in de BA-verzekering van de eigenaar van de hond.

 

3. Cursussen en workshops

3.1
Alle cursussen en workshops worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

3.1.1
Kris Dedeurwaerder – TibeLo Gedragsbegeleiding – is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden cursus of workshop te verplaatsen of te annuleren, hiervan ontvang je uiterlijk 3 dagen voor aanvang bericht.

3.1.2
Kris Dedeurwaerder – TibeLo Gedragsbegeleiding – is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus of workshop de datum te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via email.

3.2
Kris Dedeurwaerder – TibeLo Gedragsbegeleiding – houdt zich het recht voor daar waar nodig de locatie te veranderen.

3.3
Na inschrijving ontvangt de deelnemer een factuur, dewelke de inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.

3.4
Per cursus of workshop is het aantal plaatsen beperkt. Zodra een cursus of workshop vol zit, wordt dit duidelijk gecommuniceerd.

3.5
Als een cursus of workshop vol zit, dan kan u zich wel per mail aanmelden voor de reservelijst. In de mail dient dan zeker vermeld te worden voor welke cursus of workshop u zich wenst op te geven, alsook uw volledige naam en telefoonnummer. Indien er een plek vrijkomt, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

3.6
Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3.7
Afmelden voor een cursus of workshop dient via email te gebeuren.

3.8
Indien u zelf de cursus of workshop toch niet kan bijwonen, dan mag u steeds zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar u meldt het wel per mail.

3.9
Bij afmelding voor een workshop, zonder vervanging:
– bij annulering tot 30 dagen voor aanvang krijgt u het volledige bedrag terug, minus een vaste administratiekost van 50€.
– bij annulering tussen 30 en 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
– bij annulering vanaf 14 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelnamegeld in rekening gebracht.
– bij het niet verschijnen tijdens de cursus of workshop wordt geen geld teruggestort.

 

4. Afspraken

4.1
Gemaakte afspraken in verband met gedragsbegeleiding en gedragstraining tussen de gedragsbegeleider en cliënt kunnen tot 24 uur van tevoren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse toestemming.

4.2
De gedragsbegeleider behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van cliënt.

4.3
Indien door ziekte of overmacht van de gedragsbegeleider een afspraak moet worden gewijzigd, dan draagt de gedragsbegeleider er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog kan gerealiseerd worden.

4.4
Honden, welke privétraining volgen of deelnemen aan groepslessen, worden geacht behandeld te zijn tegen vlooien, teken en andere parasieten.

 

5. Betaling

5.1
Betaling dient steeds bij aanvang van de overeenkomst te geschieden, zoals afgesproken. Betaling wordt aanvaard via Bancontact (app), overschrijving, contant of betaalbaar per factuur.

5.2
Bij niet stipte nakoming van de overeengekomen wijze van betaling komt deze overeenkomst te vervallen en kan cliënt/cursist geen aanspraak meer maken op deze overeenkomst. Alsdan is de gehele vordering opeisbaar.

 

6. aansprakelijkheid

6.1
De advisering/training van de gedragsbegeleider leidt niet tot aansprakelijkheid van de gedragsbegeleider. De eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn of haar hond.

6.2
Kris Dedeurwaerder – TibeLo Gedragsbegeleiding – aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers of leslocatie, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens een training, cursus of workshop.

 

7. geheimhouding

7.1
Alle door Kris Dedeurwaerder – TibeLo Gedragsbegeleiding – verstrekte adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragsbegeleiding of privétraining en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gedragsbegeleider veelvoudig openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

7.2
Al het cursusmateriaal en aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnames van een (gedeelte van) workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan.

 

8. overig

8.1
Kris Dedeurwaerder – TibeLo Gedragsbegeleiding – behoudt zich altijd het recht om de geleverde diensten en goederen inhoudelijk te wijzigen en/of de prijzen te wijzigen.

8.2
Als een deelnemer hinder veroorzaakt tijdens een cursus of workshop, dan behoudt Kris Dedeurwaerder – TibeLo Gedragsbegeleiding – zich het recht om deze persoon te weigeren tijdens volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Alle betwistingen vallen onder het Belgisch recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, meer bepaald Vredegerecht Sint-Niklaas.